Svetla upozorenja na tabli - MojNoviAuto.com

... ili �ta zna�i upaljeno svetlo X na tabli

Razvojem novih sistema na vozilu ispred voza�a se nalazi sve vi�e i vi�e raznoraznih lampica koje pokazuju razna �uda koja se de�avaju na vozilu. Ovde �emo poku�ati da objasnimo �ta zna�e odre�ene lampice. Zna�enja simbola su preuzeta iz dokumentacije za Volkswagen vozila, ali se mogu primeniti i na druga vozila. Spisak ovih lampica nije kona�an i pove�ava�e se u budu�nosti.

Informativne lampice na tabli mogu se podeliti u tri grupe:

  • Crvene � lampice upozorenja koje upozoravaju na ozbiljniji defekt i potrebno je da zaustavite auto �to pre, a da je zaustavljanje bezbedno
  • �ute � lampice upozorenja koje zahtevaju od vas neku akciju
  • Zelene � lampice upozorenja koje su tu informativne prirode

Ko�ioni sistem

Ko�ioni sistem

Crvena lampica je normalno aktivna ako je aktivirana parkirna (ru�na) ko�nica. Ako lampica �gori�, a parkirna ko�nica nije aktivna, onda nedostaje ulje za ko�nice. Ako je i posle dolivanja ulja lampica aktivna, kontaktirati servis da se kvar otkloni.

Sistem za hla�enje

Sistem za hla�enje

Ako se pojavi ova lampica, stanite kad je bezbedno i odmah isklju�ite motor. Proverite da li je ispravan nivo rashladne te�nosti (da nije iscurila). Ako jeste iscurila, dolijte vodu (ili antifriz) do ispravnog nivoa te�nosti (prema indikaciji).

Upozorenje:pa�ljivo sa odvrtanjem �epa na hladnjaku jer mo�e da iza�e klju�ala voda (koristite krpu za odvrtanje i kao �tit za ruku).

Ako posle dolivanja te�nosti i dalje stoji upaljena lampica, onda sistem za hla�enje ne funkcioni�e. Kontaktirajte servis.

Pritisak ulja u motoru

Pritisak ulja u motoru

Lampica normalno gori kad se da kontakt i par sekundi posle startovanja motora. Ako se lampica upali u toku vo�nje, zaustaviti se �im bude bezbedno i isklju�iti motor.

Proverite nivo ulja u motoru pomo�u �ipke. Ako je nivo ispod donje granice, dolijte odre�enu koli�inu  (obi�no 300-500ml) odgovaraju�eg motornog ulja.

Startujte motor i sa�ekajte par sekundi. Ako se lampica ugasi, mo�ete slobodno nastaviti sa vo�njom. Ako se ne ugasi, kontaktirajte servis. Vo�nja automobila bez nedovoljnog nivoa ulja mo�e ozbiljno o�tetiti motor.

Servo sistem upravlja�a

Servo sistem upravlja�a

Lampica se pali kada ima problema sa pritiskom ulja u servu sistemu.

Ugasite motor i izvucite klju� nekih 30-tak sekundi i onda startujte motor.

Ako se posle toga lampica ne ugasi, a mo�ete bezbedno upravljati vozilom, odvezite ga polagano do servisa.

Sistem vazdu�nih jastuka i sigurnosnih pojaseva

Sistem vazdu�nih jastuka i sigurnosnih pojaseva

Ako se lampica upali ili treperi, postoji gre�ka u kolu sistema bezbednosti vazdu�nih jastuka. Odvezite vozilo do servisa da se gre�ka ispravi. Ako to ne u�inite, mo�e se desiti da se vazdu�ni jastuci i zateza�i pojaseva ne aktiviraju u slu�aju sudara.

Sistem napajanja elektri�nom energijom

Sistem napajanja elektri�nom energijom

Lampica ozna�ava gre�ku u elektri�nom sistemu ili otkaz alternatora. Lampica normalno gori po davanju kontakta.

Ako mo�ete da startujete motor, a lampica je i dalje upaljena, onda gledajte da u �to kra�em roku odvezete vozilo na popravku. Ako ne u�inite tako rizikujete da se akumulator isprazni u potpunosti i o�teti.

Blokada volana

Blokada volana

Ako je lampica crvena, nemojte upravljati vozilom. Potra�ite pomo� u servisu

Ako je lampica �uta, postoji gre�ka u sistemu upravljanja. Ako je mogu�e bezbedno upravljati vozilom, odvezite se do servisa da se otkloni problem.

Klju� za pokretanje motora

Klju� za pokretanje motora

Ako je lampica crvena i motor radi, ne isklju�ujte ga jer je mogu�e da ne�ete mo�i ponovo da ga aktivirate. Odvezite se do servisa da se otkloni kvar.

Ako je lampica �uta postoji gre�ka u sistemu, odvezite se do servisa da se ustanovi gre�ka.

Kop�a za vezivanje pojaseva

Kop�a za vezivanje pojaseva

Lampica je upaljena ako voza� ili suvoza� nisu vezali svoje pojaseve.  Ako je lampica aktivna, a pojas jeste vezan, postoji gre�ka koju je potrebno otkloniti u servisu.

Indikator otvorenih vrata

Indikator otvorenih vrata

Proverite da li su sva vrata dobro zatvorena. Ako jesu zatvorena, a lampica je i dalje aktivna, otklonite problem u servisu.

Indikator otvorene haube

Indikator otvorene haube

Ozna�ava da li je hauba dobro zatvorena. Ako jeste zatvorena, a lampica je i dalje aktivna, otklonite problem u servisu.

Indikator otvorenog prtlja�nika

Indikator otvorenog prtlja�nika

Proverite da li je prtlja�nik dobro zatvoren. Ako jeste zatvoren, a lampica je i dalje aktivna, otklonite problem u servisu.

Indikator kontrole izduvnih gasova

Indikator kontrole izduvnih gasova

Ako je lampica stalno upaljena zaustavite motor, izvadite klju� na 30-ak sekundi, vratite klju� i poku�ajte da startujete motor. Ako lampica i posle toga gori i vozilo ide sa umanjenom snagom, odvezite auto do servisa.

Ako lampica treperi, a vozilo vibrira i nema snage, nemojte voziti auto i potra�ite pomo�/�lepanje do servisa. Ako nema vibracija, a mo�ete polagano i sigurno odvesti auto do servisa, u�inite to.

Filter �estica �a�i

Filter �estica �a�i

Ova lampica je karakteristi�na za automobile sa dizel motorom sa ugra�enim filterom �estica �a�i. Ovo obi�no ozna�ava po�etak procesa regeneracije filtera.

Ako je vi�e od jedne lampice gori, nemojte voziti auto i potra�ite pomo� na putu. Filter �a�i je zapu�en.

Ako jedna lampica gori nastavite da vozite auto brzinom od oko 60km/h bar 15-ak minuta dok se lampica ne ugasi. Ako i posle toga se ne ugasi lampica, filter �estica je zapu�en i mora se oti�i do servisa na njegovo �i��enje.

Sistem upravljanja motorom (benzinski motori)

Sistem upravljanja motorom (benzinski motori)

Vozite sporo i pa�ljivo do servisa da se utvrdi i otkloni gre�ka.

Sistem upravljanja motorom (dizel motori)

Sistem upravljanja motorom (dizel motori)

Normalno je da lampica gori par sekundi kad se da kontakt. Ozna�ava da rade greja�i dizel goriva.

Ako je lampica aktivna ili treperi dok motor radi, postoji gre�ka u sistemu upravljanja motorom. Odvezite se polagano do servisa da se otkloni gre�ka.

Nivo ulja u motoru

Nivo ulja u motoru

Ako je lampica stalno upaljena treba �to pre doliti odgovaraju�e ulje u motor.

Ako lampica treperi onda je senzor za o�itavanje nivoa ulja neispravan. Proverite nivo ulja pomo�u �ipke i dolijte ulje ako je potrebno. Ako i posle toga lampica nastavi da treperi, kontaktirajte servis da se kvar otkloni.

Sistem protiv blokiranja to�kova (ABS)

Sistem protiv blokiranja to�kova (ABS)

Kolo sistema protiv blokiranja to�kova prilikom ko�enja je neispravno. Automobil i dalje mo�e da ko�i, ali treba pa�ljivo voziti/ko�iti jer ABS i ESP (sistem kontrole stabilnosti) nisu aktivni. Odvezite se do servisa da se problem otkloni.

Sistem kontrole stabilnosti (ESP)

Sistem kontrole stabilnosti (ESP)

Ako se lampica povremeno pali, to zna�i da se ESP sistem aktivira jer ima potrebu za to (klizava podloga, agresivnija vo�nja). To zna�i da sistem radi kako treba.

Ako lampica gori, onda je ESP sistem isklju�en ili neispravan. Ako je ESP isklju�en, mo�ete ga aktivirati pritiskanjem dugmeta za aktiviranje. Ako se posle toga ugasi, sve je OK. Ako je i posle toga aktivna lampica onda ESP sistem ne funkcioni�e. Auto mo�e da se vozi, ali sa pove�anom pa�njom. Odvezite auto do servisa da se problem otkloni.

Indikator pritiska u pneumaticima

Indikator pritiska u pneumaticima

Ako je lampica aktivna mogu�e je da pritisak u pneumaticima nije na normalnom nivou. Napumpajte pneumatike na nominalne vrednosti pritiska i zapamtite vrednost u ra�unar (obi�no se pritisne neko dugme �Set� u pode�avanju senzora pritiska u putnom ra�unaru). Ako se posle toga lampica ugasi, sve je OK. Ako ne, onda postoji gre�ka u senzoru pritiska. Mo�ete voziti dok vas lampica ne iznervira, onda odite u servis i otklonite kvar.

Sistem servo volana

Sistem servo volana

Ako akumulator nije skidan, a lampica gori, postoji gre�ka u servo sistemu volana i treba oti�i do servisa da se gre�ka otkloni.

Ako je akumulator skidan, onda je potrebno da se sistem resetuje. To �ete u�initi tako �to �ete posle startovanja motora okrenuti volan u potpunosti levo, pa desno, i onda provozati neko kra�e vreme brzinom 15 do 20km/h. Posle toga bi lampica trebala da se ugasi. Ako i dalje gori, oti�i do servisa da se problem otkloni.

Oznaka istro�enosti ko�ionih paknova

Oznaka istro�enosti ko�ionih paknova

Ova lampica ozna�ava da su paknovi (skoro) potro�eni. U cilju va�e bezbednosti odvezite auto �to pre do servisa da se paknovi zamene.

Sistem vazdu�nih jastuka i zateza�a

Sistem vazdu�nih jastuka i zateza�a

Ako se lampica upali ili treperi onda postoji problem u kolu vazdu�nih jastuka. Odvezite se do ovla��enog servisa da se gre�ka otkloni. Ako je ova lampica stalno aktivna, onda u slu�aju sudara vazdu�ni jastuci se ne�e aktivirati.

Gre�ka u automatskom menja�u

Gre�ka u automatskom menja�u

Ova lampica se pali zajedno sa porukom na displeju. Pratite poruku i postupite u skladu s� tim.

Vazdu�no ogibljenje

Vazdu�no ogibljenje

Ova gre�ka ukazuje na problem u sistemu ogibljenja. To mo�e da uti�e na upravljanje vozilom, stabilnost i visinu vozila od zemlje. Odvezite se pa�ljivo do servisa gde �e se gre�ka otkloniti.

Prilagodljivi amortizeri

Prilagodljivi amortizeri

Gre�ka u prilagodljivim amortizerima. Kontaktirati servis.

Zadnji spojler

Zadnji spojler

Gre�ka u podizanju zadnjeg spojlera. Kontaktirajte ovla��eni servis, a u me�uvremenu ne voziti vi�e od 120km/h jer mo�e do�i do gubljenja upravljivosti vozilom zbog smanjenog prianjanja na put.

Nadgledanje spoljnih lampica

Nadgledanje spoljnih lampica

Neka od spoljnih sijalica (pozicione lampe, rikverc, maglenke) nije ispravna . Prona�ite neispravnu sijalicu i zamenite je.

Lampica stop svetla

Lampica stop svetla

Ozna�ava da je sijalica stop svetla neispravna. Proverite da li su sve sijalice stop svetla ispravne, zamenite one koje su neispravne.

Svetlosni senzor i senzor ki�e

Svetlosni senzor i senzor ki�e

Gre�ka u senzorima za svetlo i ki�u. Brisa�i i farovi se ne�e automatski uklju�ivati, ali ako se uklju�e ru�no, radi�e. Kontaktirati servis da se uspostavi normalno funkcionisanje.

Pode�avanje visine farova

Pode�avanje visine farova

Postoji gre�ka u sistemu kontrole visine farova. Kontaktirajte servis za otklanjanje gre�ke.

Sistem automatskog pode�avanja farova

Sistem automatskog pode�avanja farova

Sistem automatskog pode�avanja visine farova (Adaptive light control) ne funkcioni�e automatski, tj. snop farova ne�e se automatski spustiti prilikom nailaska vozila u susret. Farovi �e i dalje mo�i ru�no da se obore. Kontaktirajte ovla��eni servis da se gre�ka otkloni.

Kuka za vu�u

Kuka za vu�u

Proverite kuku za vu�u. Mogu�e da nije zabravljena posle izvla�enja ili uvla�enja. Ako posle ponovnog poku�aja da zabravite izvu�enu kuku indikator je i dalje upaljen, nemojte priklju�ivati prikolicu. Kontaktirajte servis za otklanjanje gre�ke.

Indikator pokretnog krova (kabrioleti)

Indikator pokretnog krova (kabrioleti)

Indikator je upaljen prilikom otvaranja ili zatvaranja pokretnog krova. Ako je lampica aktivna, a krov je otvoren ili zatvoren, ponovite proceduru. Ako i se i posle toga lampica ne ugasi, kontaktirajte servis za otklanjanje gre�ke.

Klju� nije u vozilu

Klju� nije u vozilu

Ova postoji samo u vozilima koja imaju be�i�ni klju� za startovanje motora  (onaj koji ne mora da se ubaci u bravu ili slot ve� mo�e ostati u d�epu).

Indikator je pali ako se klju� ukloni iz vozila dok motor radi. Kad se motor ugasi, bez klju�a ne�e biti mogu�e startovati motor.

Asistencija vo�nje u traci

Asistencija vo�nje u traci

Ova indikacija radi kad je aktivan sistem pra�enja trake na putu, a trake na putu nisu detektovane. Ako se ova lampica upali zajedno sa porukom �System fault�, kontaktirajte servis za otklanjanje gre�ke.

Pritisnite pedalu kva�ila

Pritisnite pedalu kva�ila

Pedala kva�ila mora da bude pritisnuta prilikom startovanja motora. Kontaktirajte korisni�ko uputstvo za obja�njenje ove pojave.

Nivo te�nosti za pranje vetrobrana

Nivo te�nosti za pranje vetrobrana

Rezervoar za te�nost za pranje vetrobrana je prazan. Dopunite ga odgovaraju�om te�no��u u zavisnosti od godi�njeg doba.

Indikator svetla za maglu

Indikator svetla za maglu

Ovaj indikator upozorenja ozna�ava da je aktivno svetlo za maglu na zadnjem kraju automobila. Uklju�ite svetlo za maglu samo pri smanjenoj vidljivosti.

Nizak nivo goriva u rezervoaru

Nizak nivo goriva u rezervoaru

Indikator pokazuje da je nivo goriva u rezervoaru �na rezervi�. Odvezite se do obli�nje benzinske pumpe i dolijte gorivo �za sve pare�.

Tempomat (kruz kontrol � Cruise Control)

Tempomat (kruz kontrol � Cruise Control)

Indikator je aktivan kada je aktiviran tempomat, tj. vo�nja konstantnom brzinom. Ovo je normalna pojava. Kontaktirajte korisni�ko uputstvo o tome kako funkcioni�e sistem.

Pritisnite pedalu ko�nice (automatski menja�)

Pritisnite pedalu ko�nice (automatski menja�)

Lampica koja se nalazi samo kod modela sa automatskim menja�em. Ozna�ava da je potrebno pritisnuti pedalu ko�nice dok se menja� prebacuje iz parkirne pozicije (P) u poziciju za vo�nju (D).

Asistencija vo�nje u traci

Asistencija vo�nje u traci

Ovaj indikator zelene boje ozna�ava da je sistem pra�enja trake na autoputu aktivan i da su oznake na putu detektovane.

Adaptivni tempomat (Adaptive Cruise Control)

Adaptivni tempomat (Adaptive Cruise Control)

Indikator koji pokazuje da je adaptivni tempomat aktivan. Osim klasi�nog tempomata zna�i da �e sistem automatski pratiti brzinu i rastojanje vozila ispred auta i u skladu sa tim smanjvati / pove�avati brzinu kretanja.

0-9 A B C D E F G H I K L M O P Q R S T U V W X Z